close
تبلیغات در اینترنت
محب نماز نقش نماز و اثرات آن در جامعه

پیامبر (ص ) : (موضع الصلوة من الدین کموضع الرأس من الجسد) (جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است) ( کنز العمال ، ج 7، حدیث 18972 ) "

جايگاه شما !

نماز مراسم خاصی بوده برای عبادت خداوند متعال ورازونیاز که انسان باپروردگار خود می کند ودرنماز جنبه های ارزنده وآموزنده خاصی دارد وعبادتی است ماانسانهای جهت نزدیکی باخدا خود بجا می آوریم که پیوندی آسمانی بین انسانها وپروردگار عالم می با شد وزمانی که به معبود خود نزدیک می گردیم جسم وجان رافراموش کرده وتنها به نیرو وقدرت لایزالی پرورد گار رامی بینیم ودرآن لحظه که انسان به کمال وشکوه بی نهایت خالق جهان تفکر می کنیم  سراپا شفیه اومی شویم دل وجان وسر به خضوع وخشوع وفروتنی گرایش پیدا می کندوبا آهنگ فطرت درمقابل آن همه کمال وعظمت سرتنظیم فرود می آوریم .نماز روشنایی نورانی زندگی ،آرام بخش دلها،شفتگان مناجات کنندکان،عرصه گاه سعادتمندی اهل حق،نورچشم مشتاقان جمال ،وسیله قرب مقربان ودستگیره نجات امید واران می باشد.

نماز حضور قلبی حقیقی است که در تمرکز داشتن دربرنامه های نمازودقت انسان برخداوند بوجود آیدوچنانچه درنماز فکرانسان وحالات قلبی  میدان جولانگاهی جز یاد خداباشد حضوری رو نخواهددادونمازگزار نخواهدتوانست ازعالم ملکوت فیضی کسب کند.

نماز ازعباداتی می باشد که دردوران گذشته ادیان الهی آن را به پا می داشتند وپیامبران برای نزدیک ی به پروردگارش آن را اقامه می کردند وبین جامعه تبلیغ می نمودند تامردم به عبادت خدا روآورند وتنها او بپرستند

نماز ازدستورات دین است وخشنودی پروردگار درآن نهفته می باشدوراه روشن پیامبران است که حصرت محمد(ص)پیامبراسلام می فرماید "نماز واجب شده است برای برپاداشتن یاد خدا" و حضرت علی (ع) درمورد نماز فرمودند:"خداوند ایمان را جهت پاک کردن ازشرک،ونماز رابرای دوری ازکبرواجب کرد".

نقش واهمیت نماز

قرآن کریم که معجزه پیامبراسلام است درآیات متعددی ازنماز سخن به میان آورده است که بیش از 84 مرتبه کلمه صلاه  می باشد واولین فریضه بوده که حضرت محمد(ص)ازطرف پروردگار به مردم ابلاغ کرد وآخرین فریضه بوده که تازمان مرگ ازانسان ساقط نمی شودوقرآن یکی ازاسرار نماز رایاد خدواند ذکر می کند"اقم الصلوه بذکری"(سوره طه آیه14)نماز را بخاطر یاد من به پاداریدبلکه یادبزرگتر خدا است"ولذکر الله اکبر"(سوره عنکبوت آیه 44) قرآن کریم نخستین نشانه حکومت صالحان را نماز می دانندنماز تجسم باوری ونیازهای درونی انسان بوده است ولیکن به پاداشتن آن مبتنی بردرک درست اسراروفلسفه آن می باشداقامه نماز فراترازنماز گذاردن می باشدیعنی تنها این نبوده که آدمی خود به عمل نماز قیام کنندبلکه جهت نماز به راه بیافتدو قدیمی ترین عبادتی که درتمام ادیان سابق حضور دارد نماز است ونماز سندی بوده که عبادت کننده وخالق وگواه درستی است براین ارتباط بابرکت ومایه افتخارمی باشد.

نماز دارای نقش واهمیت درجامعه می باشد مردمی که نماز خوان باشند باعث سرفرازی آن جامعه هستند وکشوری که مردم آن بانماز باشد کشور سعادتمند ی می باشدونماز عبادت پروردگار است که موجب نزدیکی کسانی که نماز را به پا می دارندمی شودوسعادتی که در این دنیا وجهان آخرت  برای نماز گزار بوده که هم دراین دنیا سرفراز وهم بعداز مرگ در برابرپرورد گار ورسولهایش رو سفید باشدونماز باعث می شود که ماهرروز 5بار دربرابرخدای یگانه سر به سجده برده وبرای اوتعظیم کرنش نمائیم ونماز دارای اهمیت وسیعی بوده که انسان را ازگناه بازداشته  وموجب می شوده که همشیه پاک ومنزه باشد این کلیف الهی که بردوش انسانها گذاشته شده است دارای حکمتی ازطرف پروردگار است که انسان را درهمین دنیافانی امتحان وآزمایش نمائیدآیا این انسان تکلیف الهی که بردوش گرفته آیا به آنعمل می کنند تاسبب اجر هم دردنیا وآخرت داشته باشد ونماز یکی ازامتحانات پروردگار است که بااقامه کردن آن باعث میگرددکه انسان درامتحان موفق گردد.

خداوند  متعال فرموده است :نماز رابین خود وبنده ام دونیمه کردم وآنچه بخواهد به او می دهم پس هنگامی که بنده می گوید:الحمدلله رب العالمین خداوند عالم می گوید بنده ام مرا ستود.وهنگامی که گفت :الرحمن الرحیم خداوند تعالی می گویدبنده ام مرا ستایش کرد وهنگامی که میگویدمالک یوم الدین می گوید بنده ام مرا بزرگ داشت(یک بار فرمود:بنده ام {امرش را}به من واگذارد)وهنگامی که گفت:ایاک نعبد وایاک نستعین می گوید:این میان من وبنده ام می باشدوآنچه خواست به اومی دهم پس هنگامی که گفت: اهدناالصراط المستقیم می گویداین برای بنده ام می باشد وآنچه خواست به او می دهم.

اثرات نماز درجامعه

نما زستون دین بوده وتاثیر که آن برجامعه وفرد دارد که انسان عبادتی راکه خداوند براوتکلیف نموده می بایست انجام دهد تادر درگاه پروردگاربا او به مهربانی رفتار گردد.

حضرت علی (ع) درباره نماز درنهج البلاغه می فرمایند:"انالله جعل الذکرجلاءللقلوب تسمع به بعد الوقره وتبصربه بعد العشوه"(خداوند ذکر ویادش راصیقل روحهاقراردادتاگوشهای سنگین بایادخداشنوا وچشمهای بسته بایاداوبینا شوندوآنگاه آن حضرت درباره آثار نماز می فرمایند:"تسکینا لاطرافهم،تخشعالابصارهم،تذلیلالنفوسهم ،تحفیضالقلوبهم ،ازاله للخیلاء عنهم ان اوحشتهم الوحشه انسهم ذکرک"نماز به همه وجودانسان آرامش می بخشد،چشمهارا خاشع وخاضع می گرداند،نفس سرکس رارام،دلهارانرم وتکبر وبزرگ منشی رامحو می کند.به هنگام وحشت واضطراب وتنهایی،یادتوموجب انس والفت آنها می شود. نماز هم انجام امربمعروف است وهم نهی ازمنکر موقعی که هرروز دراذان واقامه می گوئیم"حی علی الصلوه حی علی الفلاح حی علی خیرالعمل"که همه امر به بالاترین معروفها یعنی نماز است .

نماز وسیله اطمینان بخشی بوده که اسرار وکلیدی است برای آرامش روح وروان می باشد وآدمی که نماز را به پا می داردافق دیدش برای حل مشکلات به جهان وزیبائیهای آن محدودنمی گرداند بلکه آن رابرای زندگی آینده خود می دانند.

اثراتی که نماز درزندگی افرادجامعه داردعبارتنداز1- نماز باعث می گردد که انسان خود را بصورت فردبالغ دانسته  وآن موجب تکامل در روح وروان نماز گزار  شود.2 -  فردی که نماز به پا می دارد امید به پروردگاردارد که نور امیدی راازطرف  او نمایان شود تا با عبادات خداوند نظری هم به اوبیاندازد .3-  نماز عبادتی ا ست که درانسان روحیه ایجاد ودرانجام امور دراراده اش تقویت  ایجادمی کند.

نماز همواره اثراتی برافرادواجتماع داشته وآن انسان را به سوی رستگاری هدایت می نمائید واثرات فردی واجتماعی که نماز دارد1- نمازحافظ وحفظ کننده تعادل بین خیر وشر می باشد وآن موجب می شود عملهای خوب وبد باهم تعادل وبرابری برقرار کند.2- نمازبهترین ومهمترین عملی است که موجب می شود درجامعه فساد وفحشابوجود نیاید واز منکر جلوگیری  وآن رانهی می کنند. 3- نمازعمل عالی است که سبب می شود که انسان نفس خود راتزکیه واز هواهای نفسانی دست بردارد. 4- نماز سمبلی است که موجب اتحاد بین مسلمانان گردیده  وآنهارا به هم نزدیک می کنند ووحدت  ویگانگی رابین را امت اسلامی برقرار می نمائید 5- نمازعملی است که انسان رادر مسئولیتی که دارد هشیار می کنند وتقوا وزهد رادرجامعه احیا کرده وافرادی که نماز میگذارندخدا ترس بوده ونسبت به حقی که برعهده آنها گذشته شده پایبند می کنند 6- نماز  بهترین وعالیترین وسیله کمک ویاری خواستن ازخداوند است ودردرگاه پروردگار به وسیله آن یاری و استمداد می شود.

نماز باعث میگردد که انسانها دارای اراده قوی شده  وحس نودوستی رادرآنها زنده شود. وعبادتی که برای خداوند برمردم تکلیف شده باعث می گردد. که افراد احساس کنند پروردگاری است به آنها کمک کنند وآنان ازاو استمداد بطلبندوبااین وجود دراین مقاله نتیجه گرفته می شود که نماز عبادتی است که انسانها را به خداوند متعال نزدیک کرده وتنها اوخدا یگانه است وحافظ جان وروان می باشدواین فریضه مهم یعنی نمازرا به همه گوشزد می کند که اگر آن را باخلوص نیت انجام دهند دردنیای دیگر نتیجه اش راخواهند دیدونمازی که از رو ریا برپا می گردد هیچ ارج  منفعتی نزد پروردگار ندارد.

 نویسنده : سید ناصرمیربلوکی

فهرست منابع

1-آیت اللهی،مهدی : نماز عالیترین سیر روحانی ،قم،جهان آرا،1375.

2- حسینی تهرانی،هاشم :افضل الاعمال،تهران ،مولف،1368.

3- رضوانطلب،محمدرضا : پرستش آگاهانه، تهران ، ستاداقامه نماز،1375.

4- غمخوار یزدی،محمد جواد : جایگاه نماز درادیان الهی ،تهران ،نشرالف،1368.

 


برچسب هاي مفيد : ,

موضوع : مطالب, نقش نماز,
دوشنبه 20 بهمن 1393

نظرات کاربران

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
درباره ما
محب نماز
بـه نام خداوند جان و خـرد كزين برتر انديشه بـر نگذرد خداوند نام و خـداوند جاي خداوند روزي ده رهنـــماي -------------------------------/* ارزنـده تـرین گـوهـر مصــود نـمازست زیبنـده تـرین هـدیـه معبـود نـمازست ای دوست بگو تا همه ی خـلق بـدانـنـــد مقصود حق از خلقت مـوجــــود نـمازست -------------------------------/* اولیـن چیزی که در قیامت مورد بررسی قرار می گیره "نـماز" و بهترین چیزی که در قـیــــامـت میتونی ببری "اخلاق نیکوست". این وبلاگ صرفاً جهت آگاهی و درک بهتر نـماز می باشد؛ ما شنـونده ی پیـشنــــهادات و انتقادات بازدیدکنندگان گرامی هستیم، انشالله که این وب اول مورد رضایت خـداوند و سپس شما عزیـزان قـرار گیــرد. سجده بر سجّـاده عشاق چون كردي سحر جـان مولا زيــر لب آهسته نـامم را بـبـــــــــر (*".التـماس دعـا."*) -------------------------------/* Admin: فاطمه رجبی
نظرسنجي
نماز در زندگی شما چگونه است؟

انجمن
کتابخانه همراه
مسابقه
مقالات
پرسش و پاسخ
تبادل لينک
  تبادل لینک هوشمند : برای تبادل لینک ابتدا مارا با عنوان محب نماز وآدرس http://mohebenamaz.rozblog.com لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

  عنوان :
  آدرس :
  کد : کد امنیتیبارگزاری مجدد
لينک دوستان
آخرين ارسالي هاي انجمن

عنوان بازديد توسط
264 namaz
172 namaz
176 namaz
180 namaz
204 mohebenamaz

htmldrive

 • کتابخانه

  کتاب هاي پيرامون نماز

 • اشعار

  اشعار پيرامون نماز، شعر کودکانه، شعر آرام بخش دلها و...

 • چندرسانه اي

  فيلم و صوت پيرامون نماز،سخنراني ،کليپ....

 • نگارخانه

  مجموعه تصاوير و والپيپيرهاي نماز...

 • >Email

  ايميل
  f.rajabi13800815@gmail.com

 • تماس با ما

  سامانه پيامکي: 50002010226344
  موبايل : 09382555773